Chi tiết đặt xe
Thông tin khách hàng
Xác nhận thông tin đặt

Loại:   Special Package
Tổng thời gian(Hours):  3
  
Chi tiết
Package Cost:  đ100.00
Extra distance(mỗi Km):  đ10.00
Extra time(In hour(s)):  đ 50.00