Chi tiết đặt xe
Thông tin khách hàng
Xác nhận thông tin đặt

XE 1000 KG

  • (1)
  • (1)
  • (6)

Loại:   Test Package
Tổng thời gian(Hours):  5
  
Chi tiết
Package Cost:  đ160.00
Extra distance(mỗi Km):  đ15.00
Extra time(In hour(s)):  đ 40.00