Best Sale Package
  PACKAGE DETAILS
  Phương tiện Truck5000
  Loại A4
  Hours 4
  Quãng đường 150 (Km)
  Giá đ100.00
  Phụ phí
  After distance(mỗi Km) đ7.00
  After time(mỗi giờ) đ50.00
Test Package
  PACKAGE DETAILS
  Phương tiện Truck2000
  Loại A6
  Hours 5
  Quãng đường 150 (Km)
  Giá đ160.00
  Phụ phí
  After distance(mỗi Km) đ15.00
  After time(mỗi giờ) đ40.00
Free Package
  PACKAGE DETAILS
  Phương tiện Truck1000
  Loại Class A
  Hours 10
  Quãng đường 500 (Km)
  Giá đ500.00
  Phụ phí
  After distance(mỗi Km) đ7.00
  After time(mỗi giờ) đ100.00
New Package
  PACKAGE DETAILS
  Phương tiện Truck500
  Loại Class B
  Hours 4
  Quãng đường 200 (Km)
  Giá đ250.00
  Phụ phí
  After distance(mỗi Km) đ10.00
  After time(mỗi giờ) đ50.00