Chi tiết đặt xe
Thông tin khách hàng
Xác nhận thông tin đặt

XE 500 KG

  • (1)
  • (1)
  • (1)

Loại:   Free Package
Tổng thời gian(Hours):  10
  
Chi tiết
Package Cost:  đ500.00
Extra distance(mỗi Km):  đ7.00
Extra time(In hour(s)):  đ 100.00